Skip links

Công nghệ tự động hóa, cơ giới hóa

Gần 100% các khâu liên quan tới chuẩn bị đất từ cày phá, xới đất, phay hay lên luống được thực hiện bằng máy, hỗ trợ tối đa cho các khâu sản xuất khác như vận chuyển vật tư/thành phẩm hay bón phân & khử trùng đất.

Đánh giá