Skip links

Công nghệ trồng rau thủy canh, giá thể, rau mầm

Công nghệ trồng rau thủy canh màng mỏng dinh dưỡng (NFT) là công nghệ trồng hiện đại đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Chất lượng rau an toàn vượt trội hơn so với sản phẩm rau trồng theo phương pháp truyền thống, rau thủy canh ít mầm bệnh, sâu bệnh gây hại ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng rau.

Đánh giá